خـوش آمـدیـد!

ورود به سیستم

مـا پشتیبـان سـازمان شماییـم

سامانه‌ی پشتیبان سازمان ESSOnline.ir، یک سامانه نرم‌افزاری متمرکز مبتنی بر وب جهت جمع‌آوری و دسته‌بندی داده ها و اطلاعات سازمان/پروژه می‌باشد که با هدف کمک به مکانیزه کردن سازمان و به منظور افزایش بهره وری و کارآیی تیم های مختلف، طراحی و اجرا شده است.

سرویس ابـری (Cloud)
مقـرون به صـرفه
پشتیبـانـی آنلاین

سیستم پشتیبان سازمان آراد

تمامی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و بستر لازم برای ارایه این سرویس توسط سرورهای قدرتمند این شرکت مستقر در مرکز داده‌های پارس واقع در پارک فناوری پردیس تامین گردیده و مشتریان محترم تنها به خط اینترنت برای اتصال و استفاده از این سرویس احتیاج خواهند داشت.

خـدماتی که ما ارائـه میدهیـم!

سامانه پشتیبان سازمان با هدف خدمت‌رسانی به کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی و راه‌اندازی شده است.

مدیریت مکاتبات

بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم، دبیرخانـه الکترونیـک بـه طــور کامــل پیــاده شــده و ســازمان بــدون نیــاز بــه گــردش کاغــذ راه‌انــدازی خواهــد گردیــد. در ایــن صــورت اعضــای پــروژه میتواننــد کلیــه مکاتبــات مــورد نظــر خــود را بــه صــورت الکترونیــک در بستــر وب انجــام دهنــد.

اطلاعات بیشتر...
مدیریت وظایف

ایـن سیسـتم بـه همـراه تقویـم جلالی جهـت تسـهیل مدیریــت فعالیت‌هــای روزانــه اعضــای ســازمان/پروژه و ایجـاد امـکان برنامه‌ریـزی روزانـه، هفتگـی و ماهانـه طراحـی و اجـرا شـده اسـت.

اطلاعات بیشتر...
مدیریت جلسات

ایــن سیســتم وظیفــه ثبــت، نگهــداری و پیگیــری آیتم‌هــای صــورت‌جلســات بــه منظــور حصــول اطمینــان از انجـام مـوارد توافـق شـده در جلسـات و دسترسـی سریـع بـه آنهــا بــا امــکان جســتجوی موضوعــی را عهــده‌دار می‌باشــد.

اطلاعات بیشتر...
آرشیـو مستنـدات

بـا اسـتفاده از سیسـتم آرشـیو مسـتندات، تمامـی اسـناد شرکـت از جملـه اسـتانداردها، گزارشـات، مـدارک مناقصـات، فرمهـای اسـتاندارد و سـایر مـدارک ورودی و تولیـدی سـازمان میتوانــد در سیســتم دســته‌بندی و نگهــداری شــده و بــا لحــاظ ســطوح دسترســی، بیــن کاربــران داخــل و خــارج از سـازمان بـه اشـتراک گذاشـته شـود.

اطلاعات بیشتر...
مدیریت قـراردادهـا

ثبت و نگهداری قراردادها به همراه اطلاعات مهم آنها، ورود اطلاعات wbs قرارداد و مانیتور کردن پیشرفت هر فعالیت، ثبت و نگهداری صورتحسابها و تضامین قرارداد و ارائه گزارشهای متنوع از جمله امکانات این سیستم میباشد.

اطلاعات بیشتر...

سیستـم یکپـارچه

  • مدیریـت یکپارچـه مکاتبـات، جلسـات، وظایف و مستندات
  • طرح‌ریزی و مدیریت فعالیتهای تیم پروژه و ذینفعان
  • داشــبورد مدیریتــی بــرای مشــاهده وضعیــت بصــورت زنـده

طـراحی قدرتمنـد

  • طراحی مبتنی بر وب (Web Based)
  • استفاده بهینه از منابع سخت افزاری
  • رابط کاربری ساده و Responsive
  • رعایت کامل ملاحظات امنیتی و حفاظتی براساس فریم‌ورک OWASP
  • قابل استفاده بر روی انواع دستگاهها و مرورگرهای استاندارد
  • قابلیت توسعه پذیری
"

" راهکـاری مطمئـن در کنـار شمـا "

برخی مشتـریان مـا

راهکار برتر

فلات صنعت ابنیه

پارک ایستا

 

تعـرفـه‌هـای ما

جهت هماهنگی هرچه بیشتر با مشتریان محترم و انعطاف‌ پذیری در خصوص نوع و هزینه خدمات، لایسنس‌های مختلفی در این بخش به شرح ذیل قابل ارایه می باشد.

پـایـه

۴۲ هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه
برای پرداخت سالیانه

مدیریت مکاتبات

مدیریت جلسات و وظایف

تضمین ۹۸٪ دسترسی‌پذیری

۵۰۰ مگابایت فضای داده به ازای هر کاربر

سفارش دهید

استانـدارد

۵۹ هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه
برای پرداخت سالیانه

همه موارد طرح پـایـه +

آرشیو مستندات

تضمین ۹۹٪ دسترسی‌پذیری

۱ گیگابایت فضای داده به ازای هر کاربر

سفارش دهید

حـرفـه‌ای

۷۵ هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه
برای پرداخت سالیانه

همه موارد طرح استاندارد +

مدیریت قرارداد‌ها

تضمین ۹۹.۵٪ دسترسی‌پذیری

۱.۵ گیگابایت فضای داده به ازای هر کاربر

سفارش دهید

سفـارشی

مطابق نیاز شما

 

بر اساس تعداد کاربر
هاست اختصاصی

امکان انتخاب سیستم‌ها

تضمین ۹۹.۵٪ دسترسی‌پذیری

فضای داده به انتخاب شما

 

تماس بگیـرید

ارتبـاط بـا مـا

با ما در تمـاس باشیـد.

شمـاره تلفـن

۸۰۰۰ ۴۱ ۴۱ - ۰۲۱

ایمیـل
آدرس

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نـور، کوچه دوم، شماره ۱۳، طبقه ۲

بـرو بـالا